Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДЖУНТИ ПСИХОМЕТРИКС България” ЕООД, наричано по-долу Джунти България, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ДЖУНТИ ПСИХОМЕТРИКС България” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131562020 със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Уилям Гладстон 48.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия, преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Джунти България, кaто урежда отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е https://www.giuntipsy.bg и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1 На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Джунти България.

Чл. 2 Чрез контактната форма и чрез заявката за поръчка на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания и да правят поръчки до Джунти България.

Чл. 3 Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма и в заявката за поръчка.

Чл. 4 Полетата за име на Потребителя, неговия имейл, телефонен номер и съответното запитване в контактната форма и в заявката за поръчка са задължителни за целите на кореспонденцията. Данните се събират, за да може Джунти България да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5 Джунти България изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 5 години от събирането им.

ЦЕНИ

Джунти България има правото да променя цените на сайта по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на цените, Джунти България има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Джунти България(включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за
авторското право и сродните права, принадлежат на Джунти България или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Джунти България, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Джунти България, Джунти България има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Джунти България.

Чл. 9 Джунти България се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 10 Джунти България си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Джунти България има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива и променя информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11 Джунти България се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 12 Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Джунти България в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 13 В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕЛИ

Джунти България събира и използва информацията за целите на:

директен маркетинг;
изпълнение на договорните си задължения към Потребителите
Джунти България обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и Джунти България договор.

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие, като изпрати имейл през контактната форма на сайта.

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, вслучай че правата на субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.
Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
- Ограничен достъп само на упълномощени лица;

- Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

- Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

- Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

- Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

- Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

Джунти България поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

името и координатите за връзка на администратора;
целите на обработването;
описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органът, регулиращ дейността на Джунти България, е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2