Org-EIQ Въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата

Започвайки от 31,20 лв
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

Org-EIQ е въпросник, измерващ емоционалната интелигентност в работата. Инструментът дава информация за емоционалните и организационни умения на служителите. Тези умения са смятани за пряко свързани с високите постижения в работата.

 

Публикуване: 2009 г.

Автори: Винченцо Майер и Габриеле Джорджи

Издател: Giunti OS

Цел: оценка на емоционалната интелигентност в работата

Целева група: учащи и работещи

Време за администрация: 25 мин

Брой айтеми: 99

Българска извадка: 829 лица

Адаптация: Николай Николов

Select your products
На склад
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
SKU
Org-EIQ

Select your products

Групирани продуктови елементи
Име на продукт Цена Кол-во
Org-EIQ доклад - 1 бр.
31,20 лв.
-
+
Org-EIQ ръководство
139,00 лв.
-
+
Всички обявени цени са с включено ДДС.
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.

Org-EIQ (Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire) е инструмент за измерване на емоционалната интелигентност в работата. Емоционалната интелигентност е един от най-изследваните конструкти в професионалния свят и бизнеса през последните години, още повече - емпиричните данни сочат, че емоционалната интелигентност играе съществена роля за организациите, търсещи висока ефективност и върхови постижения на работното място. За разлика от други инструменти Org-EIQ оценява емоционалната интелигентност в контекста на работната среда. Това значително повишава неговите надеждност и прогностична стойност и спестява ценно време на работодателите в подбора и оценката на служителите. Резултатите от въпросника описват подробно характеристиките на изследвания служител, за проявата на които обикновено са необходими месеци на взаимодействие на работното място. Org-EIQ насочва фокуса към понятието за организационната интелигентност, а именно разбирането, че успехът на организацията зависи от нивата на емоционална интелигентност на отделните ѝ служители. Оптимални резултати се постигат тогава, когато психологичните характеристики на индивида се припокриват с професионалните изисквания, зададени от организационния контекст.

Org-EIQ е инструмент, специално създаден да оценява:

 • годностите за работа в екип;
 • уменията за ефективна работа с клиенти;
 • потенциала за заемане на ръководни длъжности;
 • потребността от развитие на вече работещи служители;
 • способността за справяне със стреса и конфликтите на работното място.

Емоционалната интелигентност в работата може да се дефинира като критерият, обуславящ развитото себепознание, високата вътрешна увереност, високата адаптивност, ефективния емоционален и волеви самоконтрол, емпатията, лидерския потенциал, упоритостта, асертивността, позитивните нагласи към промените, доброто познаване на собствената организация и позитивните нагласи към колегите и клиентите. Емоционалната интелигентност е важна за всички професионални дейности, в които установяването и управлението на социални връзки, работата в екип, управлението на хора и уменията за взаимодействие с другите имат решаващо значение. Това прави Org-EIQ особено подходящ за оценка на професии, които обслужват клиенти, на служители в сферата на продажбите, на ръководители на екипи и т.н.

Въпросникът се състои от 99 твърдения, обединени в 4 макрофактора, всеки от които се характеризира от 3 скали:

Себепознание – степента на познаване на своите собствени силни и слаби страни и своите емоции, осъзнаването на собственото поведение и умението то да бъде насочвано към постигане на значими за индивида цели.

 • Познаване на собствените емоции
 • Себеприемане
 • Асертивност

Саморегулация - умението за контрол на собствените импулси, настроения и чувства и тяхното вмешателство в качеството на работата, гъвкавостта и адаптивността на индивида, когато се сблъсква с нови ситуации.

 • Емоционален самоконтрол
 • Твърдост
 • Адаптивност

Социална компетентност – способността за социално взаимодействие с другите, разбирането на чувствата и поведението им (защо те постъпват по определен начин) и степента на емпатия, която индивидът може да развие в работна среда.

 • Емпатия
 • Ориентация към другите
 • Организационна компетентност

Умения за изграждане и управление на отношения – способностите на индивида да взаимодейства добре с другите и да постига резултати в работата с тях, като развива ефективни умения за работа в екип и лидерски умения.

 • Работа в екип
 • Лидерство
 • Катализатор на промяната

Тестът съдържа 4 допълнителни скали, които измерват променливи, улесняващи проявата на емоционалната интелигентност в работата.

 • Ориентация към резултати
 • Толеранс към стреса в работата
 • Оптимизъм
 • Баланс между личен живот и работа

Айтемите и скалите на Org-EIQ са избрани на база на тяхната корелация с факторите, обуславящи постоянни високи резултати на работното място. Org-EIQ притежава и скала за оценка на искреността на дадените отговори.

pdf
(Размер: 231.5 KB)
Примерен автоматично генериран доклад на Org-EIQ.